Informujemy, że Akcja Bonus "Twoje konto z Bonusem i Premią" zakończyła się 2020-02-09 13:49:24.

Dziękujemy za wzięcie udziału oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych organizowanych akcjach i promocjach.

Kliknij tutaj aby zobaczyć REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Regulamin akcji promocyjnej "Twoje Konto z Bonusem i Premią"
§1. Definicje
  Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Organizator - organizator akcji promocyjnej "Twoje eKonto z Bonusem i Premią", Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków;
 2. Bank - Partner i współorganizator Akcji, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Senatorska 18, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, kapitał zakładowy według stanu na dzień 01.01.2020 r. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych;
 3. Akcja - akcja promocyjna "Twoje eKonto z Bonusem i Premią";
 4. Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w Akcji, spełniająca warunki, o których mowa w §3 Regulaminu;
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin akcji promocyjnej "Twoje eKonto z Bonusem i Premią";
 6. eKonto - rachunek bankowy dla osób fizycznych eKonto oferowany przez Bank;
 7. Wniosek o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową - elektroniczny wniosek, do którego dostęp Uczestnik posiada za pośrednictwem Profilu Uczestnika, umożliwiający zawarcie Umowy o eKonto oraz złożenie wniosku o wydanie karty debetowej do eKonta;
 8. Umowa o eKonto wraz z kartą debetową - umowa dotycząca otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego dla osób fizycznych eKonto zawarta pomiędzy Bankiem a Uczestnikiem w wyniku wzięcia udziału w Akcji przez Uczestnika;
 9. Transakcje bezgotówkowe - bezgotówkowe transakcje zakupu w punkcie handlowousługowym (płatność kartą za zakupy w sklepie), płatności przez Internet, w tym transakcje Blik; za Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu nie uznaje się Polecenia przelewu wewnętrznego.
 10. Bonus - nagroda pieniężna w wysokości 150 zł przyznawana Uczestnikom, którzy spełnią warunki, o których mowa w §4 ust. 1 Regulaminu;
 11. Premia - nagroda pieniężna w wysokości maksymalnie 250 zł, które może zostać przyznana Uczestnikowi poza Bonusem, w razie spełnienia warunków, o których mowa w §5 Regulaminu;
 12. Serwis - serwis, którego administratorem jest Organizator, dostępny za pośrednictwem strony https://bonus.ebrokerpartner.pl;
 13. Profil Uczestnika - indywidualne konto Uczestnika założone za pośrednictwem Serwisu, posiadające unikalny login oraz hasło;
 14. Link polecający - indywidualnie wygenerowany link udostępniony Uczestnikowi za pośrednictwem Profilu Uczestnika w zakładce "Program Polecający";
 15. Polecony Klient - nowy klient (Uczestnik), który zawarł z Bankiem Umowę o eKonto wraz z kartą debetową przy użyciu Linku polecającego udostępnionego mu przez innego Uczestnika.
§2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej "Twoje eKonto z Bonusem i Premią", której organizatorem jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres email: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków.
 2. Partnerem i współorganizatorem Akcji jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Senatorska 18, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, kapitał zakładowy według stanu na dzień 01.01.2020 r. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych.
 3. Akcja polega na promowaniu oferowanego przez Bank rachunku oszczędnościoworozliczeniowego dla osób fizycznych eKonto wraz z kartą debetową, poprzez wypłacenie nagrody pieniężnej Uczestnikom, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie.
 4. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Serwisu w dniach od 3.02.2020 r. do 31.03.2020 lub do momentu, w którym w ramach Akcji zostanie złożonych 3000 Wniosków o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 5. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Serwisu.
 6. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest: grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
 7. Akcja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Banku.
§3. Uczestnictwo w Akcji
 1. Do Akcji mogą przystąpić tylko osoby, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia oraz zarejestrowały Profil Uczestnika w Serwisie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 3. Akcja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy złożą Wniosek o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie, a następnie zawrą z Bankiem Umowę o eKonto wraz z kartą debetową zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Akcja przeznaczona jest dla osób, które na dzień rozpoczęcia promocji 3.02.2020 r. nie są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku bankowego dla osób fizycznych o charakterze rozliczeniowo-oszczędnościowym prowadzonego przez Bank.
 5. Uczestnikami Akcji mogą być osoby, które posiadają lub posiadały rachunek płatniczy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Maksymalna liczba Wniosków o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową, jakie mogą zostać złożone przez Uczestników w ramach Akcji wynosi 3000 (trzy tysiące).
§4. Prawo do Bonusu
 1. Aby uzyskać prawo do Bonusu, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki:
  1. zarejestrować Profil Uczestnika w Serwisie na podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora;
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji w Serwisie;
  3. kliknąć w link aktywacyjny umieszczony w wiadomości przesłanej Uczestnikowi po rejestracji w Serwisie na adres e-mail podany w czasie rejestracji; kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z aktywacją profilu Uczestnika w Serwisie i przekierowuje Uczestnika do Serwisu;
  4. złożyć w okresie od 3.02.2020 r. do 31.03.2020 r. lub do momentu, w którym w ramach Akcji zostanie złożonych 3000 Wniosków o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową , w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze, Wniosek o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową wyłącznie poprzez Profil Uczestnika w Serwisie za pośrednictwem linku udostępnionego w zakładce "KONTO BONUS", przekierowującego Uczestnika do strony internetowej Banku;
  5. najpóźniej do dnia 15.04.2020 r. zawrzeć z Bankiem Umowę o eKonto wraz z kartą debetową, na podstawie ww. wniosku i nie rozwiązać lub nie wypowiedzieć jej do 30.06.2020 r.
  6. do 31.05.2020 r. wykonać za pośrednictwem eKonta otwartego w ramach Akcji, w jednym z dwóch pierwszych miesięcy (marzec - kwiecień, kwiecień - maj) po otwarciu eKonta, pięć Transakcji bezgotówkowych (kartą, blikiem, kartą i blikiem, płatności internetowe, przelew na inne konto), które nie zostaną anulowane (np. w wyniku zwrotu towaru); za Transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu nie uznaje się Polecenia przelewu wewnętrznego.
  7. w trakcie rejestracji Profilu Uczestnika podać taki sam adres e-mail jak przy składaniu Wniosku o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową;
 2. Uczestnikowi, który skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy o eKonto wraz z kartą debetową w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa nie przysługuje prawo do Bonusu ani do Premii.
 3. Za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie można złożyć tylko jeden Wniosek o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową, która będzie stanowił podstawę do wzięcia udziału w Akcji.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus bez względu na liczbę założonych Profili Uczestnika w Serwisie
 5. O przyznaniu Bonusu Organizator powiadomi Uczestnika do 17.06.2020 r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, przekierowującym do formularza, za pośrednictwem którego Uczestnik uzupełnia dodatkowe dane, tj.: numer eKonta otwartego w ramach Akcji, niezbędne do wypłacenia Uczestnikowi Bonusu. Niezależnie od wiadomości e-mail, Uczestnik może otrzymać od Organizatora smsa informującego o przyznaniu Bonusu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora. Uchybienie temu obowiązkowi we wskazanym terminie powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Bonusu.
 7. Bonus zostanie wypłacony Uczestnikowi przez Organizatora najpóźniej do dnia 30.06.2020 r. poleceniem przelewu na eKonto otwarte w ramach Akcji.
 8. Organizator zastrzega, iż Wnioski o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową składane w inny sposób niż poprzez link udostępniony Uczestnikowi poprzez Profil Uczestnika w Serwisie, jak również złożone po zakończeniu Akcji (tj. po 31.03.2020 r. lub po tym, jak w ramach Akcji zostanie złożonych 3000 Wniosków o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze) nie będą brały udziału w Akcji.
§5. Program Polecający i prawo do Premii
 1. Uczestnik, któremu na podstawie Regulaminu przysługuje prawo do Bonusu, może otrzymać, niezależnie od Bonusu, Premię w wysokości 50 zł za polecenie eKonta innemu klientowi (Poleconemu Klientowi) w razie spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem otrzymania Premii przez Uczestnika jest spełnienie przez Poleconego Klienta warunków określonych w §3 i §4.
 2. Za pośrednictwem Profilu Uczestnika w zakładce "Program Polecający", Uczestnikowi zostanie udostępniony indywidualnie wygenerowany Link polecający, który Uczestnik udostępnia Poleconemu Klientowi w celu rejestracji przez niego własnego Profilu Uczestnika oraz złożenia Wniosku o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową za pośrednictwem tego Profilu Uczestnika.
 3. Uczestnik może otrzymać Premię za maksymalnie 5 eKont założonych przez Poleconych Klientów z wykorzystaniem Linku polecającego udostępnionego przez Uczestnika. Maksymalna wysokość Premii, jaką może otrzymać Uczestnik wynosi 250 zł.
 4. Premia jest wypłacana łącznie z Bonusem.
 5. W razie niespełnienia przez Uczestnika warunków uprawniających do otrzymania Bonusu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do Premii.
 6. Uwaga: Uczestnik może rozpocząć aktywny udział w Programie Polecającym jeszcze zanim sam spełni wszystkie warunki uprawniające do otrzymania Bonusu, jednakże nie jest możliwe otrzymanie Premii bez ich spełnienia przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem
§6. Podatki
 1. Wartość nagród w postaci Bonusu i Premii jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1.387).
§7. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych w celu założenia eKonta wraz z kartą debetową jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Senatorska 18, adres e-mail: kontakt@mbank.pl.
 2. Administrator danych w celu zorganizowania Akcji i wypłacenia Bonusów oraz Premii powierza przetwarzanie danych Uczestników Rankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl (Podmiot przetwarzający).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji i wypłaty Bonusu lub do czasu rezygnacji z wzięcia udziału w Akcji, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. W kwestiach przetwarzania danych osobowych w celu założenia eKonta wraz z kartą debetową prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mBank S.A. za pośrednictwem adresu: Inspektordanychosobowych@mbank.pl. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych w celu zorganizowania Akcji i wypłacenia Bonusów oraz Premii prosimy o kontakt z Podmiotem przetwarzającym za pośrednictwem adresu: bonus@ebrokerpartner.pl lub za pośrednictwem adresu: iod@rankomat.pl
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.
§8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego Uczestnikowi za pośrednictwem Profilu Uczestnika w zakładce "REKLAMACJE" lub drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków w terminie do 31.07.2020 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer umowy oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji, w szczególności informację, czy dana reklamacja dotyczy Bonusu lub Premii, a w przypadku reklamacji przesyłanych drogą pocztową, również adres korespondencyjny.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres e-mail podany w czasie rejestracji w Serwisie lub listem poleconym na adres korespondencyjny podany w reklamacji przesłanej drogą pocztową
 5. Niezależnie od postanowień określonych powyżej, Uczestnik, będący konsumentem, ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823). W tym celu Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy na drodze pozasądowej m.in. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub o pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny.
 6. Reklamacje osób, które nie zarejestrowały Profilu Uczestnika w Serwisie nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
§9. Rezygnacja z udziału w Akcji
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania przyczyny. W tym celu Uczestnik wysyła informację do Organizatora, zawierającą odpowiednie oświadczenie drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: bonus@ebrokerpartner.pl.
 2. Rezygnacja z udziału w Akcji nie oznacza odstąpienia od Umowy o eKonto wraz z kartą debetową.
§10. Postanowienia końcowe
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie obsługi eKonta rozpatruje Bank na zasadach określonych w odpowiednich umowach lub regulaminach.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.02.2020 r.