Kliknij tutaj aby zobaczyć REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Regulamin akcji promocyjnej "Twoje Konto z Bonusem i Premią"

§1. Definicje

  Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Organizator - organizator akcji promocyjnej "Twoje Konto z Bonusem i Premią", Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków;
 2. Bank - Partner Akcji, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Senatorska 18, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, kapitał zakładowy według stanu na dzień 01.01.2019 r. (w całości wpłacony) wynosi 169.347.928 złotych;
 3. Akcja - akcja promocyjna "Twoje Konto z Bonusem i Premią";
 4. Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w Akcji, spełniająca warunki, o których mowa w §3 Regulaminu;
 5. Regulamin - niniejszy regulamin akcji promocyjnej "Twoje Konto z Bonusem i Premią";
 6. eKonto - rachunek bankowy dla osób fizycznych eKonto oferowany przez Bank;
 7. Umowa o eKonto - umowa dotycząca otwierania i prowadzenia rachunku bankowego dla osób fizycznych eKonto zawarta pomiędzy Bankiem a Uczestnikiem w wyniku wzięcia udziału w Akcji przez Uczestnika;
 8. Bonus - premia pieniężna w wysokości 100 zł wypłacana przelewem na rachunek bankowy otwarty w ramach Akcji i elektroniczny bon zakupowy do sieci sklepów Biedronka wartości 50 zł przesyłany drogą elektroniczną na adres e-mail/ w formie wiadomości SMS, który określa regulamin e-Kodów na zakupy w sieci sklepów Biedronka: https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/Regulamin_karta_na_zakupy-04062018.pdf?_ga=2.211121685.1894162559.1549964971-1365097715.1515760609, przyznawane Uczestnikowi w razie spełnienia warunków, o których mowa w §4 Regulaminu;
 9. Premia - dodatkowa premia pieniężna w wysokości maksymalnie 250 zł, która może zostać przyznana Uczestnikowi poza Bonusem, w razie spełnienia warunków, o których mowa w §5 Regulaminu;
 10. Serwis - serwis, którego administratorem jest Organizator, dostępny za pośrednictwem strony https://bonusmbank.ebrokerpartner.pl;
 11. Profil Uczestnika - indywidualne konto Uczestnika założone za pośrednictwem Serwisu, posiadające unikalny login oraz hasło;
 12. Link polecający - indywidualnie wygenerowany link udostępniony Uczestnikowi za pośrednictwem Profilu Uczestnika w zakładce "Program Polecający";
 13. Polecony Klient - nowy klient, który zawarł z Bankiem umowę o eKonto z wykorzystaniem Linku polecającego udostępnionego mu przez Uczestnika.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej "Twoje Konto z Bonusem i Premią", której organizatorem jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-881; REGON: 363096183, adres e-mail: bonus@ebrokerpartner.pl, adres korespondencyjny: ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków.
 2. Partnerem Akcji jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Senatorska 18, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, kapitał zakładowy według stanu na dzień 01.01.2019 r. (w całości wpłacony) wynosi 169.347.928 złotych.
 3. Regulamin określa zasady Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Banku, a także prawa i obowiązki Uczestników.
 4. Akcja polega na promowaniu oferowanego przez Bank rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla osób fizycznych eKonto wraz z kartą debetową, poprzez wypłacenie premii pieniężnej w wysokości 100 zł oraz wydanie elektronicznego bonu zakupowego do sieci sklepów Biedronka o wartości 50 zł Uczestnikowi, który spełni warunki określone w Regulaminie. W ramach Akcji ww. Uczestnik może uzyskać również dodatkową premię pieniężną na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Akcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://bonusmbank.ebrokerpartner.pl w dniach od 18.02.2019 do 31.03.2019.
 6. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Serwisu.
 7. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest: grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 t.j.).

§3. Uczestnictwo w Akcji

 1. Do Akcji mogą przystąpić tylko osoby, które zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego postanowienia oraz zarejestrowały Profil Uczestnika w Serwisie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
 2. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające: pełną zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie, miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 3. Akcja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy:
  1. złożą Wniosek o otwarcie eKonta wraz z wnioskiem o wydanie karty debetowej za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie, a następnie zawrą z Bankiem Umowę o eKonto zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  2. są nowymi klientami Banku, tj. począwszy od 01.01.2017 r. nie byli lub nadal nie są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank lub rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

§4. Prawo do Bonusu

 1. Aby uzyskać prawo do Bonusu, Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki:
  1. zarejestrować Profil Uczestnika za pośrednictwem Serwisu na podstawie odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępnionego Uczestnikowi przez Organizatora;
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy rejestracji w Serwisie;
  3. kliknąć w link aktywacyjny umieszczony w wiadomości przesłanej Uczestnikowi po rejestracji w Serwisie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z aktywacją profilu Uczestnika w Serwisie i przekierowuje Uczestnika do Serwisu;
  4. złożyć w okresie od 18.02.2019 r. do 31.03.2019 r. wniosek o otwarcie eKonta wraz z kartą debetową wyłącznie poprzez Profil Uczestnika w Serwisie za pośrednictwem linku udostępnionego w zakładce "KONTO BONUS", przekierowującego Uczestnika do strony internetowej Banku;
  5. do dnia 15.04.2019 r. zawrzeć z Bankiem Umowę o eKonto wraz z kartą debetową, na podstawie wniosku złożonego zgodnie z lit. d i nie rozwiązać lub nie wypowiedzieć jej do 15.06.2019 r.
  6. do 31.05.2019 r. wykonać co najmniej pięć transakcji bezgotówkowych, które nie zostaną anulowane (np. w wyniku zwrotu zakupionego towaru); przez transakcje bezgotówkowe rozumie się bezgotówkowe transakcje zakupu w punkcie handlowo-usługowym (płatność kartą za zakupy w sklepie) lub przez Internet, w tym przelewy inicjowane przez Uczestnika oraz płatności BLIK, zaksięgowane przez Bank na eKoncie;
  7. w trakcie rejestracji Profilu Uczestnika podać taki sam adres e-mail jak przy składaniu wniosku o otwarcie eKonta;
 2. Uczestnikowi, który skorzysta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy o eKonto, w terminie i na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa nie przysługuje prawo do Bonusu ani do Premii.
 3. Za pośrednictwem Profilu Uczestnika w Serwisie można zawrzeć tylko jedną Umowę o eKonto, która będzie stanowiła podstawę do wzięcia udziału w Akcji.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus bez względu na liczbę założonych Profili Uczestnika w Serwisie.
 5. Bonus nie podlega zamianie na inną nagrodę, w szczególności elektroniczny bon zakupowy nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną.
 6. O przyznaniu Bonusu Organizator powiadomi Uczestnika do 24.06.2019 r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z linkiem, przekierowującym do formularza, za pośrednictwem którego Uczestnik uzupełnia dodatkowe dane, tj.: numer Pesel oraz numer eKonta otwartego w ramach Akcji, niezbędne do wypłacenia Uczestnikowi premii pieniężnej stanowiącej część Bonusu. Niezależnie od wiadomości e-mail, Uczestnik może otrzymać od Organizatora smsa, informującego o przyznaniu Bonusu.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia formularza, o którym mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora. Uchybienie temu obowiązkowi we wskazanym terminie powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Bonusu.
 8. Bonus zostanie przekazany Uczestnikowi przez Organizatora najpóźniej do dnia 30.06.2019 r. na eKonto otwarte w ramach Akcji.
 9. Organizator zastrzega, iż Wnioski o otwarcie eKonta składane w inny sposób niż poprzez link udostępniony Uczestnikowi poprzez Profil Uczestnika w Serwisie, jak również złożone po 31.03.2019 r. nie będą brały udziału w Akcji.
 10. Uczestnik bez względu na udział w akcji promocyjnej "Twoje konto z Bonusem i Premią" ma prawo do skorzystania z dostępnych w tym samym okresie odrębnych promocji organizowanych przez bank w tym również "eKonto z premią - IV edycja" określonej w regulaminie https://www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-ekonto-z-premia-iv-edycja-29-05-2019.pdf

§5. Program Polecający i prawo do Premii

 1. Uczestnik, któremu na podstawie Regulaminu przysługuje prawo do Bonusu, może otrzymać, niezależnie od Bonusu, Premię w wysokości 50 zł za polecenie eKonta innemu klientowi (Poleconemu Klientowi), z zastrzeżeniem postanowień przedstawionych poniżej.
 2. Za pośrednictwem Profilu Uczestnika w zakładce "Program Polecający", Uczestnikowi zostanie udostępniony indywidualnie wygenerowany Link polecający, który Uczestnik udostępnia Poleconemu Klientowi w celu rejestracji przez niego własnego Profilu Uczestnika oraz złożenia Wniosku o otwarcie eKonta za pośrednictwem tego Profilu Uczestnika.
 3. Warunkiem otrzymania Premii przez Uczestnika, o którym mowa w ust. 1 jest spełnienie przez Poleconego Klienta warunków określonych w §3 i §4.
 4. Uczestnik może otrzymać Premię za maksymalnie 5 eKont założonych przez Poleconych Klientów z wykorzystaniem Linku polecającego udostępnionego przez Uczestnika (maksymalna wysokość Premii, jaką może otrzymać Uczestnik wynosi 250 zł).
 5. Premia jest wypłacana łącznie z Bonusem.
 6. W razie niespełnienia przez Uczestnika warunków uprawniających do otrzymania Bonusu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do Premii.

 7. Uwaga: Uczestnik może rozpocząć aktywny udział w Programie Polecającym jeszcze zanim sam spełni wszystkie warunki uprawniające do otrzymania Bonusu, jednakże nie jest możliwe otrzymanie Premii bez ich spełnienia przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem.

§6. Podatki

 1. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509) wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w celu założenia eKonta jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), ul. Senatorska 18, adres e-mail: kontakt@mbank.pl.
 2. Administrator danych w celu zorganizowania Akcji i wypłacenia Bonusów oraz Premii powierza przetwarzanie danych Uczestników Rankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88 (Podmiot przetwarzający).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Akcji i wypłaty Bonusu lub do czasu rezygnacji z wzięcia udziału w Akcji, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych w mBanku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mBank S.A. pod adresem Inspektordanychosobowych@mbank.pl lub z Podmiotem Przetwarzającym pod adresem: bonus@ebrokerpartner.pl.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

§8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać Organizatorowi drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego Uczestnikowi za pośrednictwem Profilu Uczestnika w zakładce "REKLAMACJE" lub drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków w terminie do 31.07.2019 r.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer umowy oraz szczegółowy opis problemu będącego podstawą reklamacji, w szczególności informację, czy dana reklamacja dotyczy Bonusu lub Premii, a w przypadku reklamacji przesyłanych drogą pocztową, również adres korespondencyjny.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres e-mail podany w czasie rejestracji w Serwisie lub listem poleconym na adres korespondencyjny podany w reklamacji przesłanej drogą pocztową.
 5. Niezależnie od postanowień określonych powyżej, Uczestnik, będący konsumentem, ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823). W tym celu Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy na drodze pozasądowej m.in. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub o pomoc do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny.
 6. Reklamacje osób, które nie zarejestrowały Profilu Uczestnika w Serwisie nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

§9. Rezygnacja z udziału w Akcji

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji bez podawania przyczyny. W tym celu Uczestnik wysyła informację do Organizatora, zawierającą odpowiednie oświadczenie drogą pocztową na adres: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bandurskiego 34/3, 31-515 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: bonus@ebrokerpartner.pl.
 2. Rezygnacja z udziału w Akcji nie oznacza odstąpienia od Umowy o eKonto.

§10. Rezygnacja z udziału w Akcji

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Bank w zakresie obsługi eKonta rozpatruje Bank na zasadach określonych w odpowiednich umowach lub regulaminach.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.